Regulamin Konkursu „Pomysły na kampanię”

3 grudnia 2015

Regulamin Konkursu „Pomysły na kampanię”  serwisu MniejEkranu.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu na stronie internetowej MniejEkranu.pl/konkurs jest firma Codis – Janusz Wardak, ul. Polany 18, 04-937 Warszawa.
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 3. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 4. Konkurs trwa od 3.12, godz. 8:00 do 7.12.2014, godz. 15:00. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u Facebook.com/mniejekranu.

§2 Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu mogą być
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  1. posiadanie statusu fana strony facebook.com/mniejekranu
  2. udostępnienie plakatu konkursowego na swoim profilu w formie publicznej
  3. akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail)  na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a facebook.com/mniejekranu.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik w Aplikacji Konkursowej potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie.
 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
 • posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,

§3 Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są:

– 5 gier „Pytaki”

– 5 zestawów 3 gier firmy Granna

 1. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 2. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
 3. Nagrody zostaną wysłane kurierem.

§4 Prawa Autorskie i inne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników.
 2. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§5 Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 7.01.2015. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
 3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych, jak również obsługi Newslettera serwisu MniejEkranu.pl, co jednak wymaga osobnej zgody uczestnika.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy. prawa polskiego.